Законски прописи

Инспекција на возила

Закон за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15 и 192/15)

   Единечно одобрување на возило:

   • Правилник за единечно одобрување на возило (Сл. весник на РМ бр. 16/10 и сите негови измени),
   • Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптоварување на возилата (Сл. весник на РМ бр.  21/10 и сите негови измени)

   Идентификација на возила и Идентификација и оцена на техничката состојба на возилата:

   • Правилник за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата (Сл. весник на РМ бр. 131/09 и сите негови измени)

  Одобрување на преправено возило:

  • Правилник за одобрување на преправени и поправени возила (Сл. весник на РМ бр. 7/10 и сите негови измени),
  • Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптоварување на возилата (Сл. весник на РМ бр.  21/10 и сите негови измени)

  Евидентирање  промени на возило:

  • Правилник за промени на возилата што не значат преправка и поправка и начинот на нивното евидентирање, како и формата и содржината на образецот за потврдата за вградување (Сл. Весник на РМ бр. 94/09)

  Постапка за утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возило:

  • Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување на идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденцијата за издадени одобренија и на начинот и постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото (Сл. Весник на РМ бр. 101/13)

Преглед на возило за подготвеност за сообраќај - ЦЕМТ

  • Закон за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, и 193/15)
  • Прирачникот за корисниците на ЕКМТ - мултилатералната квота

Проверка на исполнување на техничко-експлоатациони услови на возило

  • Закон за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, и 193/15)
  • Правилник за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2015)

Инспекција на аналогни и дигитални тахографи

   • Закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај – VI. тахографи (Сл. Весник на РМ бр. 140/18)
Правилник за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и контрола на тахографот(Сл. Весник на РМ бр. 102/10)
Вести
05.09.2014

EURO4 товарни возила за увоз

Товарните возила кои се увезуваат во Република Македонија, покрај останатите технички барања, треба...


aрхива
Испитни места
Faq

Потребни документи за атест?

За да извршите атест на возило во Конформа, потребно е да поднесете барање на ...

Повеќе