Потребни документи

За изведување на постапките за инспекција на возила, клиентите доставуваат барање на претходно изготвен образец од Конформа, при што во прилог на барањето ги доставуваат следните документи:

Еинечно одобрување на возила (хомологација)

 • Потврда за технички карактеристики
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола / документ за идентификација �?фактура, сметка
 • Доказ за платени царински давачки

 

Идентификација и оцена на техничката состојба (хомологација)

 • Потврда за технички карактеристики со типско одобрување во РМ, COC
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола / документ за идентификација �?фактура, сметка
 • Доказ за платени царински давачки

 

Одобрување на преправено возило (атест)

 • Упатница од МВР
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Документ за потекло на возилото и/или поодделни уреди �?фактура, сметка (по потреба)
 • Одобренија и други документи за дополнително вградените уреди и материјали

 

Евидентирање промени на возилото

 • Потврда за вградување од овластен вградувач
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Одобренија и други документи за дополнително вградените уреди

 

Инспекција на аналогни и дигитални тахографи

 • Фотокопија од сообраќајна дозвола за возилото,
 • Уверение за тахограф (старо),
 • Други докази доколку е потребно

 
Утврдување и втиснување на идентификациски ознаки
Во зависност од конкретниот случај, потребни се некои од следните документи:

 • Потврда за технички карактеристики
 • Фотокопија од странска сообраќајна дозвола
 • Доказ за платени царински давачки
 • Фотокопија од сообраќајна дозвола за регистрација во РМ
 • Упат за втиснување на идентификациска ознака издаден од МВР
 • Одобрение за втиснување на идентификациска ознака издадено од БОМ

 
Преглед на возило за подготвеност за сообраќај - ЦЕМТ

 • Фотокопија од сообраќајна дозвола за возилото
 • ЕКМТ Сертификат за сообразност со техничките и безбедносните барања за моторно или приклучно возило
 • Уверение за тахограф (за моторно возило)

 

Проверка на исполнување на техничко-експлоатациони услови на возило

 • Фотокопија од сообраќајна дозвола
 • Други документи доколку е потребно
Вести
05.09.2014

EURO4 товарни возила за увоз

Товарните возила кои се увезуваат во Република Македонија, покрај останатите технички барања, треба...


aрхива
Испитни места
Faq

Потребни документи за атест?

За да извршите атест на возило во Конформа, потребно е да поднесете барање на ...

Повеќе